1. Het Kinderproject

Kinderen zijn op grote schaal het slachtoffer van oorlog. Dit project is er bijgevolg toe gericht kinderen een hand toe te reiken in tijden waar ze ons het meest nodig hebben. De Koerdische Rode Halve Maan helpt kinderen in oorlog, maar staat verder ook in voor het ondersteunen van weeskinderen en kinderen die het slachtoffer zijn geworden van criminele activiteiten. Meer bepaald staan wij in voor de bescherming van deze kinderen, het voorzien van voedsel, medische zorg en het garanderen van toegang tot het onderwijs. Waar mogelijk trachten wij deze kinderen te herenigen met hun families.

UNICEF heeft bepaald dat ongeveer een kwart van de kinderen in de wereld zich bevinden in landen die getroffen zijn door oorlogen, natuurrampen en crisissen. Verder stelt UNICEF dat zo’n 535 miljoen kinderen geen medische zorg, voedsel en bescherming verkrijgen, alsook geen toegang hebben tot kwalitatief onderwijs. Naar aanleiding van oorlogen en natuurrampen zouden zo’n 140 miljoen kinderen opgroeien zonder familie.

De langdurige oorlogen in Koerdistan hebben tot gevolg dat ook daar duizenden kinderen noodgedwongen moeten opgroeien zonder familie. Van meet af aan worden deze kinderen financieel ondersteund opdat ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

2. Het Familieproject

Dit project is gericht op het versterken van plaatselijke kwetsbare families. De Koerdische Rode Halve Maan tracht dit te realiseren door deze kwetsbare families in contact te brengen met bereidwillige families woonachtig in België. Op deze manier kunnen families op lange termijn zelf voor hun kinderen blijven zorgen en kunnen deze kinderen bijgevolg opgroeien in hun eigen vertrouwde omgeving. Dit project is gestoeld op de beginselen van wederzijds respect, steunbetuiging en solidariteit. Opdat dit project kan slagen dienen families zich empathisch op te stellen ten aanzien van elkaar. Sedert vele jaren functioneert de Koerdische Rode Halve Maan als bruggenbouwer en garandeert men een loyale samenwerking met de deelnemende families. Deelname aan dit project vereist een minimale duurtijd van één jaar en een maandelijkse bijdrage van minimum 150 euro.

 

3. Het Gezondheidsproject 

De WGO definieerde gezondheid als zijnde een toestand van lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet enkel de afwezigheid van ziekte of handicap. Het Recht op Gezondheid staat opgenomen in het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten. Het impliceert dat de gezondheidszorg toegankelijk moet zijn voor alle individuen binnen een samenleving. Verder dienen landen te voorzien in huisvesting, adequate voeding, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Lidstaten bij het IVESCR waarborgen de naleving van het Recht op Gezondheid zonder enige vorm van discriminatie. Desondanks heeft Koerdistan in verhouding met andere gebieden beduidend minder gezondheidsvoorzieningen.

De massale bosbranden, het plaatsen van stuwdammen, het dumpen van chemisch afval en het platbranden van dorpen in het verleden hebben bijgedragen en dragen nog steeds bij tot de verandering van het ecosysteem, het klimaat, en de vegetatie. Dit heeft op zijn beurt negatieve gevolgen voor de volksgezondheid.

Met dit project tracht de Koerdische Rode Halve Maan aldus bij te dragen tot de verbetering van de gezondheid van individuen en de samenleving in zijn geheel. Men richt zich tot het behandelen van zieken, het helpen van mensen met een beperking en het leren zelfstandig leven.

Over het algemeen trachten wij met dit project:

 • maatregelen te nemen tegen ernstige gezondheidsbedreigingen
 • hulp te bieden bij natuurrampen, branden en ongevallen
 • medische hulp te verlenen in de plaatselijke gezondheidscentra
 • voorzorgmaatregelen te nemen om gezondheidsproblemen te kunnen voorkomen
 • eerste hulp te bieden waar nodig

Voor het realiseren van bovenstaande doelstellingen ondersteunen wij plaatselijke Koerdische Rode Halve Maan bewegingen.

4. Het Noodhulpproject

Een van de prioritaire taken van de Koerdische Rode Halve Maan bestaat in het bieden van noodhulp ten tijde van oorlog en natuurrampen. In het verleden hebben wij reeds verscheidene keren hulp verleend aan mensen in nood en dit in samenwerking met lokale partnerorganisaties. Bij noodsituaties is het snel verkrijgen van hulp een essentieel gegeven. Dit trachten wij te realiseren door het verschaffen van materiële, financiële en logistieke steun.

Gerealiseerde hulpacties individueel, dan wel in samenwerking met partnerorganisaties:

 • Hulp aan de slachtoffers van aardbevingen in Elaziz-Dep, Cewlik-Kanires, Mus-Gimgim
 • Hulp aan de slachtoffers van overstromingen in Amed, Elih, Sirnex, Mardin (2006)
 • Hulp aan families van vredes-en mensenrechtenactivisten in Rojhilat (Oost-Koerdistan/West-Iran)
 • Via het Rode Kruis en UNICEF werd hulp verleend aan de slachtoffers van natuurrampen (Tsunami in 2004, Aardbeving in Haïti)
 • Het ondersteunen van nabestaanden in Roboski (Sirnak) (2011)
 • Het bijstaan van behoeftige mensen in Koerdistan ten tijde van de Ramadan en het offerfeest
 • Het uitdelen van voedselpakketten (80 ton) in de steden Colemerg, Amed en Wan
 • Het opstarten van een gezamenlijke hulpactie voor de slachtoffers van de aardbeving in Wan en dit in samenwerking met partnerorganisaties in Duitsland, Het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, België, Frankrijk, Zweden, Oostenrijk en Denemarken (23 oktober 2011). Gezamenlijk werd er 1,3 miljoen euro ingezameld en150 ton kleding en dekens.
 • Het organiseren van een solidariteitsontbijt ten voordelen van de slachtoffers in Kobani en Sinjar en dit in samenwerking met de Koerdische gemeenschap in België (2015)
 • Het organiseren van een kledinginzameling voor de oorlogsslachtoffers in Kobani en Sinjar (2015)